Særkretsting i Rogaland Ishockeykrets

Det innkalles herved til særkretsting i Rogaland Ishockeykrets.

Særkretstinget avholdes i DnB Arena i ”Bouvet-rommet” torsdag 23.mai 2017 kl.18.00.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli oversendt senest en uke før særkretstinget.

Forslag som eventuelt ønskes behandlet på særkretstinget, må være oversendt styret i Rogaland Ishockeykrets senest to uker før særkretstinget avholdes.

Ihht §14 i særkretsens lov gjelder følgende bestemmelser mtp representasjon:

På særkretstinget møter med stemmerett:

a) Særkretsens styre
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
For medlemstall til og med 50 – 2 representanter
For medlemstall fra 51 til og med 100 – 4 representanter
For medlemstall over 100 – 6 representanter

Representantene må være valgt på årsmøtet i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

Videre kan følgende møte uten stemmerett:
a) Ledere av de faglike utvalg/komiteer
b) Kontrollkomiteens medlemmer
c) Valgkomiteens medlemmer
d) Revisorer

Vel møtt.