Digitalt Regions Ting 30.mai

Teksten under ble publisert på regionens nettside 21.april 2022 (Innkalling til Tinget).

Nederst i nyhetssaken er lagt til dokumenter knyttet til gjennomføring av Tinget. Dokumentene er publisert 23.mai 2022.

«Det innkalles herved til Regions Ting i Norges Ishockeyforbund Region Sørvest.

Regionstinget avholdes mandag 30 mai kl.19:00 digitalt via TEAMS.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter publiseres på regionens nettsider senest en uke før Tinget avholdes.

FORSLAG som eventuelt ønskes behandlet på Regionstinget må være oversendt styret i Region Sørvest senest to uker før regionstinget avholdes (frist 16.mai).

Ihht §15 i Regionens lov gjelder følgende bestemmelser mtp representasjon og stemmerett:

a)Regionens styre

b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

For medlemstall til og med 50 – 2 representanter

For medlemstall fra 51 til og med 100 – 4 representanter

For medlemstall over 100 – 6 representanter

Representantene må være valgt på årsmøtet i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

Påmelding til / beskjed om deltakelse på Tinget sendes til dagligleder@rogahockey.no

Videre kan følgende møte uten stemmerett:

a)Ledere av faglige utvalg/komiteer

b)Kontrollkomiteens medlemmer

c)Valgkomiteens medlemmer

d)revisorer

Innspill og forslag til kandidater til styreverv kan sendes leder av valgkomiteen – Trygve Forgaard på trygve@innsikt.as

Vel møtt!»

Vi minner om at de som ønsker å delta på det digitale Tinget må melde seg på i forkant. Det gjøres ved å sende en e-post til dagligleder@rogahockey.no. Siste frist er fredag 27.mai.2022.

Ting dokumenter:

Saksliste med beslutnings informasjon

Forretningsorden

Resultatregnskap 2021

Balanse 2021

Revisors beretning

Kontrollkomiteens beretning

Formell Årsberetning

Utvidet styrets årsberetning

Budsjett 2022

Ny lov for NIHF region Sørvest

Valgkomiteens innstilling