INNKALLING TIL KRETSTING 11.5.2011

Innkallelse kretsting

Lover og forskrifter RIHK

 

På Rogaland Hockeykrets ting i år, vil det være revidering av Lov for Rogaland Hockeykrets. Dette pba av basis-lovnorm for særkretser av 2007. (vil bli ettersendt)

Vi gjør oppmerksom på § 9, “lover, regler og instrukser for RIHK” (se vedlegg)

Ishockeykretsens høyeste myndighet er tinget som avholdes hvert år innen 15. mai.

Tinget innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til lagene. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 uker før tinget. Fullstendig saksliste med forslag må være utsendt senest 1 uke før tinget.

 

Tinget er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje med fullmakt.

 

På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

 

§ 10 På kretstinget møter med stemmerett:

  • a) Kretsstyret
  • b) Representanter fra lagene etter følgende skala:
    For medlemstall til og med 50 – 2 representanter. For medlemstall fra 51 til og med 100 – 4 representanter. For medlemstall over 100 – 6 representanter, som er det høyeste antall et lag kan ha.

Representanter til Kretstinget må være valgt på lagenes ordinære eller ekstraordinære årsmøte eller medlemsmøte med dette valg på kunngjort saksliste.

Liste over stemmeberettigede representanter, inkludert vararepresentanter sendes/leveres før tinget settes.

 

Forslag til tinget må være sendt til styret i Rogaland Hockeykrets ved Elisabeth Faret (elisabeth.faret@uis.no) 2 uker før tinget. (onsdag 27. april)

Agenda for tinget vil bli sendt ut innen 1 uke før tinget, (onsdag 4. mai)

 

Med Vennlig Hilsen Styret i Rogaland Hockeykrets

 

 

Sider: 1 2