Digitalt regionsting

Viser til tidligere utsendt innkalling til regionstinget 2021 – datert 10.mai 2021.

Styret vedtok 03.06.2021 at regionstinget gjennomføres digitalt ved bruk av Teams. Dette er hjemlet i uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12.mars 2020. Årsaken til at regionstinget nå gjennomføres digitalt er at det fortsatt er knyttet for stor usikkerhet rundt muligheten for å kunne gjennomføre fysisk møte med tilstrekkelig antall deltakere på oppsatt dato. Dato og klokkeslett opprettholdes ihht opprinnelig regionsting innkalling. Tinget avholdes 15.juni kl.18.00. Det er samme tidspunkt som i opprinnelig utsendt invitasjon og frister ihht tidligere utsendt/publisert innkalling vil derfor fortsatt være gjeldende.

Alle som ønsker å delta på regionstinget bes om å registrere seg innen fredag 11.juni 2021. Dette skjer ved å sende en e-post til:

dagligleder@rogahockey.no

Det er viktig for styret å vite hvem som ønsker å delta på forhånd slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av tinget. Vi ønsker videre påmeldings informasjon for å kunne kontakte deltakere direkte dersom det skulle oppstå tekniske utfordringer under tinget.

De som melder seg på vil få tilsendt invitasjon og link til regionstinget.

Ihht §15 i Regionens lov gjelder følgende bestemmelser med tanke på representasjon og stemmerett:

a) Regionens styre

b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

For medlemstall til og med 50 medlemmer – 2 representanter

For medlemstall fra 51 til og med 100 – 4 representanter

For medlemstall over 100 – 6 representanter

Representantene må være valgt på årsmøtet i idrettslaget eller oppnevnt av styret etter fullakt.

Saksliste og dokumentasjon for regionstinget vil bli lagt ut i denne nyhetssaken 8.juni 2021

Saksliste med beslutningsinfo

Forslag til forretningsorden

Resultatregnskap 2020

Regnskapsbalanse 2020

Revisors beretning

Kontrollutvalgets beretning

Årsberetning fra styret 2020-2021

Formell årsberetning fra styret 2020

Budsjett 2021

Valgkomiteens innstilling til valget på tinget

Vedlegg – retningslinjer – sak 7c

mvh

Styret